Search Result of "Takashi Kamegawa"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reactivity of Ni-Carbon Nanofibers/Mesocellular Silica Composite Catalyst for Phenylacetylene Hydrogenation

ผู้แต่ง:ImgWaleeporn Donphai, ImgTakashi Kamegawa, ImgDr.Metta Chareonpanich, Professor, ImgHiromi Yamashita,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

บทบาทของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววลีพร ดอนไพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume