Search Result of "Taeng-on Prommi"

About 170 results
Img

Researcher

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง , ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่อองค์ประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐธิดา รุ่งศรี

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำและการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
123456789