Search Result of "Tadachi Yoshihashi"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Molecular Aspects of Fragrance and Aroma in Rice.

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, ImgTadachi Yoshihashi,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume