Search Result of "T. Chanwimaluang"

About 65 results
Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุมบางส่วน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการเพิ่มรายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพด้วยการรวมภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานใต้น้ำควบคุมระยะไกล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Robotics, Computer Networking, Computer Hardware Design

Resume

Img

งานวิจัย

กระบวนการแก้ไขเมฆในภายถ่ายแบบออปติก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method

ผู้แต่ง:ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgSettaporn Sriwilai, ImgThitiporn Chanwimaluang, ImgTsuyoshi Isshiki,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Pipeline Segmentation Using Level-Set Method

ผู้แต่ง:ImgDr.Yodyium Tipsuwan, Assistant Professor, ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgA. Leangaramkul, Img T. Isshiki, ImgT. Chanwimaluang, ImgP. Hoonsuwan,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Inundation Region Identi?cationUsing the Level Set Method

ผู้แต่ง:ImgPonlapak Phuhinkong, ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgPreesan Rakwatin, ImgThitiporn Chanwimaluang, ImgItsuo Kumazawa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Random forest approach for land cover mapping

ผู้แต่ง:ImgAonpong, P., ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgRakwatin, P., ImgKumazawa, I., ImgChanwimaluang, T.,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Rice phenology estimation using SAR time-series data

ผู้แต่ง:ImgNapat Cota, ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgPreesan Rakwatin, ImgThitiporn Chanwimaluang, ImgItsuo Kumazawa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

An SAR image speckle removal algorithm via image segmentation

ผู้แต่ง:ImgPoompat Rattanasuwan, ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgPreesan Rakwatin, ImgItsuo Kumazawa, ImgThitiporn Chanwimaluang,

การประชุมวิชาการ:

Img

1234