Search Result of "Suwarak Chinjoho"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis and Characterization of ZnO nanoparticles by Chemical Method

ผู้แต่ง:ImgSuwarak Chinjoho, ImgDr.PICHED ANURAGUDOM, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Resume

Img