Search Result of "Suwadee Sripriprem"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume