Search Result of "Sutjaritthammajariyangkun, W."

About 3 results
Img

Researcher

ดร. สนธยา สำเภาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร, ธุรกิจเกษตร

Resume

Img
Img