Search Result of "Sustainable tourism"

About 144 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Yodmanee Tepanon

แหล่งทุน:ERAMUS +

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN ECONOMIC ASPECTS

ผู้แต่ง:ImgDr.KHEWIKA SUKIAM, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:Journal of Sustainable Tourism

หัวเรื่อง:Managing the Impacts of SCUBA Divers on Thailand's Coral Reefs

Img

งานวิจัย

ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

GEM-GEOTOURISM DEVELOPMENT OF THE FRONTIER SUSTAINABLE TOURISM IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgDr.KRIT WON-IN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678