Search Result of "Surasith Thairatana"

About 22 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ในการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgณราวิตญ์ มีดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาษาในเพลงไทยสากลที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน:Imgวริศรา โกรทินธาคม

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อของคนไทยและการตั้งชื่อของคนจีน: การศึกษาเปรียบเทียบ

ผู้เขียน:Imgฟาง ฟาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยและภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgซูเจิน หนง

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบคำเรียกขานในวรรณคดีเรื่องสามก๊กในต้นฉบับภาษาจีนและฉบับแปลเป็นภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgหมินหลิง หม้อ

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำเรียกชื่อธรรมชาติในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์จุลพนและกัณฑ์มหาพน

ผู้เขียน:Imgสุนีรัตน์ วงศ์พานิช

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจาก "คำผญา" : กรณีศึกษาในเขตอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เขียน:Imgจักรพงษ์ ปุณขันธุ์

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาไทย เนื้อหา และกลวิธีการบรรยายธรรมของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท)

ผู้เขียน:Imgมุกดา สิงหบุญ

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือหลวงไทย

ผู้เขียน:Imgวิชุตา ทองคำกัลยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบคำเรียกชื่อสมุนไพรภาคใต้จากหนังสือบุดกับภาษาไทยมาตรฐาน

ผู้เขียน:Imgณชลกร แสงแก้ว

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอักษรและภาษาจากวรรณกรรมพื้นบ้านชนิดกลอนสวดเรื่องปลาบู่ทอง

ผู้เขียน:Imgสุชยา วาทะพุกกณะ

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรียงความของนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgไพโรจน์ สุวรรณดี

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาภาษา และเนื้อหาของวรรณกรรมนิราศสมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.1893- พ.ศ. 2552)

ผู้เขียน:Imgอาทิตา ยอดธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อวัจนภาษาเกี่ยวกับธงที่ใช้ในสามเหล่าทัพ

ผู้เขียน:Imgดวงรัตน์ ณะเสน

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgเสี่ยว เยี่ยน จาง

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ "น้ำ" ในสำนวนไทย

ผู้เขียน:Imgกิตติมา พุ่มซ้อน

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาวรรณศิลป์และเนื้อหาในบทกวีนิพนธ์แนวเพื่อชีวิตของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ผู้เขียน:Imgปรีดาพร คุ้มสระพรม

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพัฒนาการคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธฤษวรรณ บัวศรีคำ

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวรรณศิลป์ และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบทอาขยาน

ผู้เขียน:Imgวิภูษา สังข์ศิลป์ชัย

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgจิง ลู

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12