Search Result of "Surachai Lipiwattanakarn"

About 16 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ผู้เขียน:Imgนิติพันธุ์ ตรงการดี

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการปรับปรุงระบบระบายน้ำประจำถิ่นของพื้นที่เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสมจิต ปิยะศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการจำลองน้ำท่าที่เกิดอุทกภัยของลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์แบบลุ่มน้ำรวมระหว่างพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM และลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพของลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา บำรุงพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคลื่นพลศาสตร์แบบอิมพลิซิทแบบหนึ่งมิติ

ผู้เขียน:Imgพรรณพิมพ์ พุทธรักษา

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจำลองน้ำฝน-น้ำท่าที่เกิดอุทกภัยของลุ่มน้ำเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ สาครมณีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgกานต์ โพธิดอกไม้

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม

ผู้เขียน:Imgนัทที ไร้บาป

ประธานกรรมการ:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชาเอก:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11

ผู้เขียน:Imgยุวเรศ เวชกามา

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและแบบจำลองอุทกวิทยา ในการประเมินปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgศิริกัญญา แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำยม

ผู้เขียน:Imgอุทุมพร นิตยาคม

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการจำลองน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgปิติ หนูเมือง

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำสาขาที่ไม่มีสถานีวัดน้ำท่าในลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgกิติยา เกียรตินรากร

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บัญชีน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน: การประเมินปริมาณน้ำใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgภัสสร ฉวีวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และแบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่วมในลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of One Dimensional Implicit Dynamic Wave Model)

ผู้เขียน:Imgพรรณพิมพ์ พุทธรักษา, Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, ImgSurachai Lipiwattanakarn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study had an objective to develop a one dimensional implicit dynamic wave model. The model was named a dynamic wave model (DYMWAV). Visual Basic.Net program was used to develop the model programming. The DYMWAV model was applied to the Bang Pakong River Basin to investigate the model performance for the flow situations affected by backwater and tide. The results showed that the DYMWAV model simulated these flow situations satisfactorily. The performance of the DYMWAV model was then compared with the performance of the Hydrodynamic Model, a module of the MIKE 11 model (MIKE 11 HD), which was generally accepted for unsteady flow simulation. This was carried out by applying the MIKE 11 HD model on the identical case study as applied to the DYMWAV model. The Manning’s n for each cross-section and each river reach calibrated from the DYMWAV model was applied to the MIKE 11 HD model. The simulation results from both models showed well corresponding flow hydrographs with little discrepancies.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 3, Jul 04 - Sep 04, Page 409 - 418 |  PDF |  Page