Search Result of "Sura, T."

About 20 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Land cover changes in tropical seasonal forests at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgTorlarp Kamyo, ImgDr.Dokrak Marod, Professor, ImgSura Pattnakiat, ImgSongtum Suksawang, ImgSamreong Panuthai,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของยีน APC ในครอบครัวไทยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดที่มีติ่งเนื้อ

ผู้เขียน:Imgชนาวีร์ รัตนาจารย์

ประธานกรรมการ:ImgThanyachai Sura

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของยีนที่ก่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดที่ไม่มีติ่งเนื้อในครอบครัวคนไทย

ผู้เขียน:Imgกสานติ์ พัฒนรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgThanyachai Sura

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อลาภ คำโย, Imgนายสำเริง ปานอุทัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจหาการกลายพันธุ์ในยีนตัวรับแอลในผ้ป่วยคนไทยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบปฐมภูมิ

ผู้เขียน:Imgรัชช์ดล สว่างพาณิชย์

ประธานกรรมการ:ImgThanyachai Sura

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์เอนไซม์ในพืช, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography, ชีวเคมีด้าน Oxidative stress, Genetic polymorphism & Molecular biomarkers

Resume

Img

งานวิจัย

การติดตามพลวัตป่าไม้ธรรมชาติและป่าฟื้นฟูเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (โครงการวิจัยย่อย) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Participatory Epidemiology , Value Chain Analysis, One Health, Social Network Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume