Search Result of "Supaporn Prempree"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล (ปีที่ 2) (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, Imgดร.ปัทมา ทองกอก, Imgนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, Imgนางสาวทิพามาศ อุปน้อย

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)