Search Result of "Sunatra Auamwong"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mathematical Model for Agglomeration Process of Milk Powder

ผู้แต่ง:ImgSunatra Auamwong, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume