Search Result of "Sukhavachana, S"

About 33 results
Img

Researcher

ดร. สิลา สุขวัจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกจีโนมในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิลา สุขวัจน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย วีรกิจ จรเกตุ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นางสาว นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img
Img

Researcher

นาย อินทนนท์ แซ่คู

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติ์ธเนศ เลิศสินเจริญกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12