Search Result of "Sudta, P"

About 36 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวประวัติและการประเมินทรัพยากรหอยตลับในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ไส้เดือนน้ำเป็นตัวบ่งชี้สถานภาพทางอินทรีย์สารของพื้นท้องน้ำในแม่น้ำนครชัยศรีบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12