Search Result of "Suda, Y"

About 54 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Applications of photosynthetic bacteria for medical fields

ผู้แต่ง:ImgSasaki, K, ImgWatanabe, M, ImgSuda, Y, ImgIshizuka, A, ImgMrs.Napavarn Noparatnaraporn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPiya PRATEEPRUKMANEE

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของกรรมการชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgWatcharee THAMWISET

ประธานกรรมการ:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรม กิจกรรมการดูนก และความคิดเห็นของนักดูนกที่มีต่อทรัพยากรนันทนาการ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:ImgApinya NAKSIRI

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูบุตรกับสัมพันธภาพในครอบครัว

ผู้เขียน:Imgทัดดาว ลิมพะสุต

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชุษณา ฮาน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าพนักงาน เรือนจำกลางคลองเปรม

ผู้เขียน:ImgNares KNEWCHELY

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อหญิงทำแท้ง

ผู้เขียน:ImgBuessaya JAISAWANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย นาคสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของข้าราชการตำรวจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ผู้เขียน:Imgเฉลิมศักดิ์ สุขสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการขยายตัวและปัญหา ที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgดนัย บวรเกียรติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ตำรวจสายตรวจกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สังกัด ตำรวจภาค 4

ผู้เขียน:Imgทวีพร นามเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภาค 1

ผู้เขียน:Imgสุเทพ ไพบูลย์ผล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้เขียน:Imgพงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของคนขับรถแท็กซี่ที่มีต่ออาชีพ ขับรถแท็กซี่

ผู้เขียน:Imgขจิต หิรัญพฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Aims of Teaching Foreign Language : Problems to be Considered.)

ผู้เขียน:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

One important issue in teaching foreign language is how to relate aims which are normally broad and arbitrary to objectives which are directly concerned with classroom situation. In an aims-oriented approach, three possible practices are discussed. First, the aims of pursuing education. Profession and personal needs call for ESP practice with an emphasis of listening, speaking, reading, writing and study skills. Secondly, if aims are unclear or diversified they call for communicative approach with an emphasis on activities. Thirdly, if we know that there are aims among students but do not know what, this calls for affective approach followed by the use of strategy objectives with an emphasis on motivation, authentic texts and strategies to enhance self-directed learning.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 22 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่มีต่อหลักเกณฑ์การพิจรณา งาน / โครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2542 ของสำนักงบประมาณ

ผู้เขียน:ImgSuda PANBANPHAEO

ประธานกรรมการ:Imgเฉียบ ไทยยิ่ง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสายเมือง วิรยศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรสตรีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgแก้ว นีมะเริง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Attitude of People in Bangkok towards Abortion)

ผู้เขียน:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this research was to find out factual information about the attitudes of people in Bangkok toward induced abortion, the abortion law, and the modification of it. The scope covered the opinions on abortion indicated by economic, social, medical, humanitarian, eugenic protection and demographic reasons. The method of collecting data for the study was to interview by a questionnaires a total of 520 Bangkok residents who live in bang-Rug district, Phya Thai district, Bangkapi district, and Ta Ling Chan district. The method used in selecting the sample was quota sampling. Percentage, Chi-square and and T-test were used in statistical analysis. It is found in this study that though it is harmful for women to seek induced abortion with an unqualified abortionist, the Bangkok residents think it can keep woman from loosing face. Only a few of the sample think committing abortion is a sin and immoral; it depends on conditions and reasons of the abortion. The reasons for abortion that majority of Bangkok residents strongly approve of are : the humanitarian indication; if the women has become pregnant as a result of rape or incestuous sexaual intercourse, the eugenic protection indication; if the pregnant women is mentally retarded or if the expected child might have a grave deformity, the medical indication; if the pregnancy would entail serious danger to life.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 39 - 45 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำและการกำจัดน้ำทิ้งของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เขียน:Imgหวานใจ งามวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123