Search Result of "Subchat Untachai"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

The Comparative Study of the Effect of Service Climate Management in Thailand and Vietnam

ผู้แต่ง:ImgDr.PORNLAPAS SUWANNARAT, Associate Professor, ImgSubchat Untachai, Img Sarawut Piewdang, ImgSupot Rattanapun,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. พรลภัส สุวรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การจัดการข้ามวัฒนธรรม , การจัดการ การบริหารธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ, การส่งออก การจัดการการส่งออก ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก, ความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขันโลก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, พันธมิตรทางธุรกิจ บรรษัทข้ามชาติ การจัดการพหุวัฒนธรรม การร่วมทุนระหว่างประเทศ

Resume