Search Result of "Suban Sanit-in"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, เทคโนโลยีคอนกรีต, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในงานก่อสร้าง, โครงสร้างคอนกรีตกรีตเสริมเหล็กยั่งยืน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Repaired Concrets Structures, FE Modelling

Resume