Search Result of "Strawberry Production"

About 13 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับเชิงการค้า (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตสตรอเบอรี่ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุรัสษา ทองเอียด

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:1. การประยุกต์ใช้แคลเซี่ยมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:2. การใช้อุโมงค์หลังคาต่ำในการผลิตสตรอเบอรี่สำหรับความเชื่อมั่นในการตลาด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการผลิตสตรอเบอรี่ ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2542/2543

ผู้เขียน:Imgชูเกียรติ ตั้งใจกตัญญู

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุระกุล สุภามาลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว เบ็ญจารัชด ทองยืน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย เวช เต๋จ๊ะ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume