Search Result of "Starch granule structure"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้สนสามใบ (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Wikhan Anapanurak,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของสภาวะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในฤดูกาลปลูกที่มีต่อผลผลิตและอนุภาคเม็ดแป้งของข้าวหอมไทย (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Img

Researcher

นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ, ไม้และเยื่อ

Resume