Search Result of "Standing up"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การค้นหาท่านั่งและยืนในวิดิโอด้วยกล้อง Kinect (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรัญญา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgรองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

The Out Standing Poster Persentation Award (2009)

ผลงาน:Development of logP Experiments on Synthetic Disperse Azo Dyes, Based on Spectroscopic Techniques

นักวิจัย: Imgวราภรณ์ จังธนสมบัติ Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

Doner:KSEH International Conference 2009

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Estimation of the Standing Crop of the Forest in Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:ImgKazuhiko Ogino1, ImgSanga Sabhasri2, ImgTsunahide Shidei3

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An accurarte and detailedknowledge of the standing crop of a plant community is the necessary biological basis of any attempt to control the productivity of that plant community. However, available information about standing crops of forests is not very detailed so far.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 3&4, Jul 64 - Dec 64, Page 67 - 78 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของความล้าในการทำงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา พนักงานหญิงระดับปฏิบัติการที่ยืนทำงานในโรงงานประกอบนาฬิกาสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgณัฐจรีย์ จิตรากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัจฉรีย์ จันทลักขณา

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการยืนกระโดดไกล

ผู้เขียน:Imgอารมย์ ตรีราช

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระดับความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติการยืนกระโดด ไกลของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Biomass, Growth and Productivity of Seagrass; Enhalus acoroides (Linn. f) in Khung Kraben Bay, Chanthaburi, Thailand)

ผู้เขียน:Imgนายไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The biomass, growth and productivity of seagrass; Enhalus acoroides (Linn. f) were measured in Khung Kraben Bay, Chanthaburi, Thailand during the period of 1995-1996. The average standing crop biomass of leaves was 146.37 g dry wt. m-2, while average relative growth rate ranged from 0.0224 to 0.0359 g g-1 day-1. The specific growth rate ranged from 2.5 to 4.7% with turnover time of 21-40 days. Productivity was estimated by leaf marking method. The average leaf productivity was 4.24 g dry wt. m-2 day-1. Data on leaf length and leaf growth indicated that new leaf production continued throughout the year with the average leaf growth rate of 1.52 cm day-1.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 1, Jan 98 - Mar 98, Page 109 - 115 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดเป้าหมายด้วยการรับรู้ผลของการปฏิบัติโดยการได้ยินและการมองเห็นที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgนนทวรรธน์ เรืองสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตั้งเป้าหมายและการรับรู้ผลของการปฏิบัติระหว่างการได้ยินและการมองเห็นที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล

ผู้เขียน:Imgวิชาญ มะวิญธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Synthetic Inorganic Nanomaterials, Dye-sensitized Solar Cells, Flavor Sensing

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Rehabilitation Sciences: Muscle Rehabilitation, Functional Anatomy and Human Movement, Exercise and Sport Sciences: Health Promotion, Sport Medicine, Physical Therapy

Resume

12