Search Result of "Sriwadee PINTHONG"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:ImgSriwadee PINTHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection