Search Result of "Srithep, Y."

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development the Formula of Art Sugar

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgYottha Srithep ,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

นางสาว กัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ สาหรับการย่อยสลายสีย้อม การผลิตแก๊, การสังเคราะห์สารคอมโพสิท เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรม, การควบคุมสัณฐานวิทยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ให้มีความเหมาะสมต่อปฏิกิริยาเฉพาะต่างๆ, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี ของตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่ออธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา และเพื่อพัฒนาประสิท, การศึกษาการใช้ Non-thermal plasma ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สไฮโดร, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นบรรจุ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรน้ำตาลปั้น (1983)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยศฐา ศรีเทพ

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img