Search Result of "Srimai, W."

About 8 results
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

Img

Researcher

ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume