Search Result of "Spirulina platensis"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงและประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เพื่อประโยชน์ทางการค้า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, Imgหทัยชนก เตมียกุล

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศาสตราจารย์ ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารต้นทุนต้่ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายทินกร สำนัก, Imgนายธนศ อินตัน

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

Img
Img
1234