Search Result of "Spider crabs"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูแมงมุม (Majoidea) ในประเทศไทย (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ

Resume

Img