Search Result of "Sopa, N"

About 210 results
Img

Researcher

นางสาว บงกชมาศ โสภา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาบล็อกน้ำหนักเบาจากซีเมนต์ขาวผสมฟางขาวเสริมลำไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววริษา สายะพันธ์, Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 17 คณะ

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงที่มีสารแอนโธไซยานิน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบงกชมาศ โสภา

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้อมูลด้านแสงสว่างสำหรับชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2558 (2015)

นักวิจัย:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ซีเมนต์บล็อกเสริมไม้ไผ่สานเพื่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่สำหรับวัสดุมุงหลังคาอย่างยั่งยืน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ถวิล นิลพยัคฆ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Bright Managerment Consulting Co.,Ltd.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...