Search Result of "Soontonbura, W"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)