Search Result of "Songkram River"

About 13 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผีเสื้อและหิ่งห้อยในเขตลุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่าง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภราดร ดอกจันทร์, Imgดร.สรญา ใจกล้า, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงคราม โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน

ประธานกรรมการ:Imgวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการ BRT, Thailand

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอโซนน้ำจืดแลการประยุกต์ใช้ไบรโอโซนน้ำจืดเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงครามโดยแบบจำลอง MIKE11-Data Assimilation

Img
Img

Researcher

นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Technology and Management, Environmental Remediation, Environmental Management System, Solid waste management

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume