Search Result of "Song, J."

About 241 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างสรรค์บทเพลงรักอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลวิธีการบรรเลงจะเข้ในเพลงเดียวทะแย 3 ชั้น (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.Narong Khianthongkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ของวิธีห่อผลต่อคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kawit Wanichkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายทศพล สระทองยอด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายทศพล สระทองยอด

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจตรง, Imgนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง

แหล่งทุน:เงินรายได้

12345678910...