Search Result of "Somrak Rodjaroen"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)