Search Result of "Somchit, P."

About 374 results
Img

Researcher

ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สมจิตต์ (Somchit) (2022)

นักวิจัย:ImgDr.Peeranuch Jompuk, Associate Professor

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์เต้าหู้อบกรอบปรุงรส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักผลไม้รวม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกาญดา พิทักโชคชัย)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส, Imgดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การทำมันเทศแช่อิ่ม (1992)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมจิต นิยมไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:International Potato Center

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

12345678910...