Search Result of "Sombun Techapinyawat"

About 200 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลทางแอลสิโลพาธิกของวัชพืชบางชนิดที่มีต่อ ถั่วเหลือง สจ.4

ผู้เขียน:Imgอุไร เพ่งพิศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชอุ่ม เปรมัษเฐียร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การไตร่ตรองและผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้วิธีเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เขียน:Imgสิริพงษ์ สินจิตร์

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้แฝกบำบัดน้ำเสียจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgปิยวรรณ โภชนพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgManop Sirivorakul, Imgสาลี่ ชินสถิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่าง

ผู้เขียน:Imgปิยนุฐ ธนาวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลัดดาวัลย์ กรรณนุช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน และลักษณะดิน ท้องที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgเฉลิมชัย โชติกมาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเติบโตและการบำบัดน้ำเสียด้วยบัวหลวงในน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเสาวรส เลื่องสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgดารินทร์ แซ่ตั้ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในรากหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่โดยใช้สาหร่ายวิเคราะห์และเคมีวิเคราะห์

ผู้เขียน:Imgสมชาย ธนานนท์วัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgManop Sirivorakul, Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับปุ๋ยฟอสเฟตและ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีต่อการเจริญเติบโต ของข้าว

ผู้เขียน:Imgวิทยา น้อยประเทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเอทีฟอนและพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1

ผู้เขียน:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ImgMalee Na Nakorn, Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of soil drenching and foliar applications and concentrations of ethephon and paclobutrazol on growth, biochemical changes and yield of mungbean cv. Kamphaeng Sawn 1 were determined. Application of paclobutrazol markedly retarded plant height, However, plant dry matter accumulation (stem and root) and yield components (pod and seed weights) were improved as compared with the untreated plant. Application of ethephon tended to increase greater dry matter accumulation and yield components of mungbean as compared to that of paclobutrazol and the untreated plant. Soil drenching application of either ethephon or paxlobutrazol was more efficient in improving plant growth and yield than foliar application. The optimum concentration of plant growth regulators to be used in mungbean was 200 ppm. Ethephon and paclobutrazol did not significantly increase the accumulation of nitrogen and phosphorus in the shoot of mungbean, where as in the root, nitrogen and phosphorus accumulations were increased in response to paclobutrazol treatment. Chlorophyll content was also found to be higher in the leaves of paclobutrazol-treated plants.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 193 - 204 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ไมคอไรซา ต่อการเจริญเติบโตและการดูดธาตุอาหารของหญ้าแฝกหอม

ผู้เขียน:Imgยุวลี อันพาพรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรหาญ แตงฉ่ำ

กรรมการวิชารอง:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้หญ้าแฝกบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้ง

ผู้เขียน:Imgวิภาดา ปิ่นเกษร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910