Search Result of "Sombat, S."

About 563 results
Img

Researcher

นาย สมบัติ ประสงค์สุข

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย สมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปอาหาร, การพัฒนากรรมวิธีการผลิต, เทคโนโลยีอาหารแห้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ/เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, Imgนายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาง พาณี สวาสดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายสื่อสารการตลาด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและนำตาลทรายสู่มาตรฐานสากล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนำตาลทราย กระทรวงอุคสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถนะทางกายในผู้หญิง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำตาลจากอ้อย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไขอ้อยการกากตะกอนของโรงงานนำตาลเป็นไขอนุภาคนาโน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุรชา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...