Search Result of "Solid-state fermentation"

About 158 results
Img

การประชุมวิชาการ

Development and application of packed bed solid-state fermentation

ผู้แต่ง:ImgDr.Penjit Srinophakun, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไลเปสในถาดด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Laceyella sacchari สายพันธุ์ LP175 ในการหมักแบบแห้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังหมักแบบแพคเบค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678