Search Result of "Soil hydraulic parameters"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2553

หัวเรื่อง:การประเมินผลผลิตข้าวนาน้ำฝนด้วยพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดินที่ได้จากข้อมูลรีโมทเซ็นซิง

Img

Researcher

ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Geographic Information System, Agrohydrological Model , Climate Change, Hydrology

Resume