Search Result of "Soil Conditioner"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติสารปรับโครงสร้างของดินจากสาหร่าย

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา ขันธโสภา

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดิน, ความอุดมสมบูรณ์ดิน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดิน คุณภาพตะกอน คุณภาพน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย ธรรมธวัช แสงงาม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ดิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics, Soil Science

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก นานาชาติและนิทรรศการ 2009

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบยั่งยืน

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
123