Search Result of "Soil Conditioner"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธรรมธวัช แสงงาม, Imgดร.ชาลินี คงสุด, Imgดร. พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, Imgดร.ณัชชา ศรหิรัญ, Imgผศ. ดร. ธีรยุทธ คล้ำชื่น

แหล่งทุน:บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติสารปรับโครงสร้างของดินจากสาหร่าย

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา ขันธโสภา

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก นานาชาติและนิทรรศการ 2009

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบยั่งยืน

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ธรรมธวัช แสงงาม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ดิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics, Soil Science

Resume

123