Search Result of "Sodium bicarbonate"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Dietary Sodium Bicarbonate Supplementation on Eggshell Quality and Hatchability in Thai Native Hens)

ผู้เขียน:Imgดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, ImgRatana Chotesangasa

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An investigation was conducted on Thai native hens to determine the effects of dietary sodium bicarbonate (NaHCO3) supplementation on egg production, egg and eggshell quality, fecal moisture content, plasma sodium, and hatchability performance. Two hundred and forty of 24 wk-old hens were used in this study. The birds were housed in individual cage and received 1 of 3 experimental diets. The 3 experimental diets were control layer diet, the control diet added with 1% NaHCO3, and the control diet added with 1.5% NaHCO3. The experiment was conducted for 24 weeks. There were no significant differences in feed consumption, egg weight, yolk weight, albumen weight, Haugh units or fecal moisture content among the three bird groups throughout the experimental period. However, the birds in the two groups having received the diet supplemented with NaHCO3 gave a significantly higher level of yolk color, shell weight, and shell thickness than the control hens transiently (P<0.05). Likewise, the hens received the diet added with NaHCO3 had a higher level of plasma sodium concentrations than the birds fed with control diet at 32 and 36 wk of age. A smaller, but still significant, increase in plasma pH was also observed in the fowls having consumed the diet supplemented with 1.5% NaHCO3 at 28 wk of age (P<0.05). Hatchability, viability (hatchability of fertile eggs), and body weight of the chick at hatching were not affected by the experimental diets (P>0.05). The results indicated that at moderate temperatures eggshell quality of Thai native hens could be improved by dietary supplementation with 1.5% NaHCO3. This suggested that the response was associated to bicarbonate intakes. However, the beneficial effect was transient that would be resulted from the hens having no access to feed during the dark period, irrespective of bicarbonate content, the time during which eggshell formation occured. Hatchability and viability of chicken embryos were not evident.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 1, Jan 05 - Mar 05, Page 53 - 63 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

ผู้เขียน:Imgแพรววดี อนิวรรตสถิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Cultivation of Spirulina sp. in Media Containing Different Concentrations of Sodium Bicarbonate)

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, ImgKittipong Treetaruyanondha

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Two strains of Spirulina sp., SpT and SpJ, were cultivated in basal media with varying concentrations of Sodium bicarbonate, i.e., 0, 5, 10, 15 and 20 g./1. Maximum dry matter and protein content of strain SpT, 2586 mg/1 and 67%, respectively was obtained in medium containing 15 g/1 of NaHCO3, while strain SpJ yielded 2651.5 mg/1, 60% protein at 10 g/1 of NaHCO3. NaHCO3 did not only promote the algal growth, but regulate the pH in the medium. In outdoor culture, these two strains grew well at all levels of sodium bicarbogulate , i.e. 5, 10 and 15 mg/1. Strain SpT and SpJ yielded at the average of 4725 mg/1 with 65-69% protein content and 3125 mg/1, with 57-60% protein, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 4, Oct 88 - Dec 88, Page 303 - 310 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Control of Green Mold (Penicillium digitatum) on Tangerine Fruit by HotWater and Imazalil Treatment, and with Antagonistic Yeasts

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Improving tenderness of breast meat of spent-laying hens using marination in alkaline or acidic solutions

ผู้แต่ง:ImgChattrapon Koeipudsa, ImgYuwares Malila, ImgDr.Kanokrat Limpisophon, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:Novus International

หัวเรื่อง:การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Gelatin application, Protein chemistry, Utilization of byproduct from Food Industry, Edible film based on protein, Seafood and meat technology

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume