Search Result of "Snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis)"

About 10 results
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อไปสู่การปรับปรุงปลาสลิด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6)

Img

Researcher

ดร. อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางพันธุกรรม, เครื่องหมายโมเลกุล, พันธุศาสตร์ประชากร, RNAi

Resume

Img