Search Result of "Small enterprise"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบวิธีการวัดค่าและซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก

Img

Researcher

ดร. ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:บัญชี การเงิน

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume