Search Result of "Siriporn Yodthong"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ทรัพยากรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ, Imgอ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (6)

Img

Researcher

ดร. อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology ), นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )

Resume