Search Result of "Sinsomboonthong, S."

About 95 results
Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายสำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่สมบูรณ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแกร่งของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล, Imgนายประชาชาติ อารีชาติ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:จณิสตา หงษ์คำเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgจณิสตา หงษ์คำเมือง, Imgพิริยะ ไหมสมบุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Robust Confidence Interval Estimation Method for the Mean of Poisson Distribution to Handle Outliers

ผู้แต่ง:ImgDr.JUTHAPHORN SINSOMBOONTHONG, Associate Professor, ImgSinsomboonthong, S.,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนในการแจกแจงทวินาม (2015)

หัวหน้าโครงการ:ณัฎฐวรรณ ทิพย์เลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgณัฎฐวรรณ ทิพย์เลิศ, Imgปรภาว์ วิบูลย์เจริญศรี, Imgมินตา อ่วมกระทุ่ม, Imgอินทุอร ตานี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความแกร่งของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงแบบแกมมา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ปาณิศา สอนสุภาพ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgปาณิศา สอนสุภาพ, Imgศรัณย์ ปัทมะสังข์, Imgอาภาพร รุ่งเรืองชัยบาดาล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345