Search Result of "Sinsamut Saengow"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

12