Search Result of "Silk Road"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเส้นไหมไทยด้วยเอนไซม์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img