Search Result of "Shrinking core model"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Isothermal kinetics of torrefied Cryptomeria japonica in CO2 gasification

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Associate Professor, ImgLu, J.-H., ImgWu, K.-T.,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume