Search Result of "Shouta MM Nakayama"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)