Search Result of "Shipment"

About 24 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Simulation of sea shipment of Vanda Orchids

ผู้แต่ง:Imgนาวสาวฐิติพร สุวารี, ImgDr.Lop Phavaphutanon, Assistant Professor, ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Sea Shipment Simulation of Vanda Plants

ผู้แต่ง:Imgนาวสาวฐิติพร สุวารี, ImgDr.Lop Phavaphutanon, Assistant Professor, ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of 1-MCP on senescence of Dendrobium flowers in simulated shipment for export

ผู้แต่ง:ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, Imgนาริศา อุทัยฉาย,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A joint replenishment problem considering multiple trucks with shipment and resource constraints

ผู้แต่ง:ImgChen, Y., ImgWahab, M.I.M., ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A genetic algorithm for a joint replenishment problem with resource and shipment constraints and defective items

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor, ImgWahab, MIM, ImgChen, Y,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Shipment of Head Lettuce from Production Sites to the Thai Airways International Co.Ltd., Bangkok.)

ผู้เขียน:Imgนายสุรพงษ์ โกสิยะจินดา, อาจารย์, Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Head lettuce was harvested and left overnight in shacks at production sites. The next morning, they were trimmed and individually wrapped with proof paper either with or without plastic bag and packed in crates and ASEAN high density polyethylene (HDPE) containers. Head lettuce without trimming of wrapper leaves was also packed in crates. They were then shipped to the Royal Project Office, Chiang Mai, Province, within the same day, trimmed head letture in crates was transferred into 5-kg cartons and untrimmed head lettuce was unpacked, trimmed and repacked in bamboo baskets. Head lettuce was then shipped to Bangkok by truck in the same evening. Upon arrival in the next morning at Postharvest Laboratory, Department of Horticulture, Kasetsart University, Bangkok. it was found that individually wrapped head lettuce either with or without plastic bag in both cartons and ASEAN HDPE containers was in excellent condition. while head lettuce without wrapping in bamboo baskets showed a considerable weight loss and shrivel leaves had to be removed resulti~lg more weight loss. Tipburn was found to contribute a large percentage of postharvest losses in one lot of head lettuce and this seems to be related to rapid growth of the plant. Strict practice of quality control resulted in good quality of the produce at the destination.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 018, Issue 1, Jan 84 - Apr 84, Page 33 - 36 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Opening Bud-Cut Standard Carnations Following Truck Shipment from Hoghlands to Bangkok )

ผู้เขียน:ImgSaichol Katsa, Imgพีรเดช ทองอำไพ*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

‘Red Sim’ and ‘White Sim’ standard carnations were cut at bud stage from Chiang Mai highland production site pulsed and packed wet with silver thiosulfate or Physan-20 plus sucrose before shipping by truck to Bangkok. After arrival, they were opened in bud-opening solutions containing various concentrations of benzalkonium chloride plus sucrose. The best pulsing and bud-opening solution was found to be 200 ppm Physan-20+5% sucrose and 300 ppm benzalkonium chloride+5% sucrose respectively. Use of pulsing and bud-opening solutions with bud-cut carnations produced large blooms with short opening time, high percentage of bud opening and long vase life.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 021, Issue 3, Jul 87 - Sep 87, Page 301 - 305 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Silver Thiosulfate Pretreatment on Vase Life of Cut Carnation Flowers after Truck Shipment)

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgพีรเดช ทองอำไพ*, ImgTringtae Siripanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of pulsing solutions on vase life on cut carnation flowers was studied. Carnation flowers were pulsed in well water, 10% sucrose, Chrysal solution, 34 mg/1 AgNO3 + 397 mg/1 Na2 S2o3.5H2O + 10% sucrose, 68 mg/1 AgNO3 + 794 mg/1 Na2 S2o3.5H2O + 10% sucrose and 136 mg/1 AgNO3 + 1588 mg/1 Na2 S2o3.5H2O + 10% sucrose for 18 hours at Chiang Mai production site, then packed dry and shipped by non-refrigerated truck to Bangkok Carnation flowers pulsed in the solution containing 68 mg/1 AgNO3 + 794 mg/1 Na2 S2o3.5H2O + 10% sucrose had the longest vase life of 4.03 days while the control had vase life of 2.05 days. Inprovement wet having their stem bases wrapped with cotton during transit.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 021, Issue 2, Apr 87 - Jun 87, Page 207 - 213 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

หัวเรื่อง:การศึกษาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อัตราค่าระวางขนสงทางทะเลของชมรมเดินเรือ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งสินค้าออกของประเทศไทย ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:ImgSamawadee KITKONGCHAI

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์, Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, Imgจารึก สิงหปรีชา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการคืนสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Energy in Agriculture

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Crop Processing

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Engineering and Menagement, Water Quality

Resume

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

12