Search Result of "Shingo Matsukawa"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน, การสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่

Resume