Search Result of "Shiesh, CC"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Smoke-water Controls Pythium Damping-off in Papaya Seedling

ผู้แต่ง:ImgLin, HL, ImgDr.Jenjira Chumpookam, Assistant Professor, ImgShiesh, CC, ImgChung, WH,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล, ธาตุอาหารพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล

Resume