Search Result of "Shelf-life extension"

About 61 results
Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(นายธเนศ แช่มฉนวน)

Img

การประชุมวิชาการ

การทำแห้งโปรไบโอติกเพื่อยืดอายุเก็บรักษา (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟอร์เอเวอร์ยังเอสเธติกเซ็นเตอร์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและสูตรน้ำสลัดเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ปลากะตักทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา นิศาภากร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

1234